Isa Almasih dan Yesus Kristus Juru Selamat

“Kesaksian Pertobatan Ex Muslim Pakistan

Tulisan berikut ini adalah bertujuan untuk memberi terang kepada siapapun yang ingin belajar tentang Junjunan kita  Isa Almasih. Khususnya bagi mereka yang berlatar belakang Muslim dan dapat membaca Al-Quran. Al- Quran sendiri berisi kesaksian tentang Siapa Isa Almasih sebenarnya. Untuk mengerti lebih menalam tentang Isa Almasih yang tidak lain adalah Yesus Kristus  silahkan baca Alkitab.

KESAKSIAN TENTANG YESUS ( ISA ALMASIH )

DALAM AL-QUR’AN, Mengandung keinginan untuk mendapatkan Jalan yang lurus, dan sebenarnya dalam Al Quran utu memberi petunjuk  siapa sebenarnya Jalan yang lurus itu.

“ISA ITU JALAN YANG LURUS DAN JANGAN RAGU MENGIKUTINYA”

 QS.AL-FATIHAH.

Engkau yang kami sembah dan kepada engkau kami meminta pertolongan  Tunjukanlah kami jalan yang lurus.

IYYA KA NA BUDU, WA IYYA KANASTA’IN, IHDINASH SHIRATAL MUSTAQIIM

J A W A B A N :   QS.43:61 Az Zukhruf.

‘WA INNAHU IA ILMUL LIS SAA’ATI FA LAA TAMTAARUUNA BIHAA

WATTABI’UUNI HAADZAA SHIRAATHUM MUSTAQIIM

‘Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat,

Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah Aku,

Inilah jalan yang lurus.

1.QS.2:253 → Al-Baqarah.

ISA DI BERI MUJIZAT DAN DI PERKUAT DENGAN ROH KUDUS

WA AATAINAA ‘IISABNA MARYAMAL BAYYINATI WA AYYADNAAHU BI ROHUL QUDUSI

2. QS.3:45 → Ali Imran.

ISA BERKUASA DI DUNIA DAN AKHIRAT.

‘ketika Malaikat berkata,”Hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakana kamu

Dengan kalimah dari pada-Nya

Namanya Al Masih putera Maryam

Berkuasa/terkemuka di dunia dan akhirat dan orang yang dekat pada Allah

‘IDZ QALATIL MALAIKATU YAA MARYAMA INNALLAHA YUBASYSYIRUKI BI KALIMATIM

MINHUS MUHUL MASIHU IISABNU MARYAMA WAJIIHAN FID-DUNYA WAL AAKHIRATU

WA MINAL MUQARRABI IN’

3. QS 3:49 → Ali Imran.

ISA MENYEMBUHKAN :

  • ORANG BUTA SEJAK LAHIR
  • ORANG BERPENYAKIT SOPAK
  • SANGGUP MENGHIDUPKAN ORANG MATI

-WA UBRI-UL AKMAHA

-WAL ABRASHA

-WA UHYIL MAUTAHAA

4. QS.3:55 Ali Imran.

ISA MATI, DI ANGKAT DAN PENGIKUTNYA DI ATAS ORANG KAFIR.

‘(INGATLAH) TATKALA ALLAH BERFIRMAN

HAI ISA , SESUNGGUHNYA AKU AKAN MEWAFATKANMU

DARI ORANG-ORANG KAFIR DAN MENJADIKAN ORANG-ORANG YANG MENGIKUTIMU

DIATAS MEREKA YANG KAFIR HINGGA HARI KIAMAT’

‘IDZ KALALLAHU YA IISA INNII MUTAWAFIIKA WA RAAFIUKA ILAYAA

WA MUTHAHHIRUKA MINAL LADZINAT TABA’UUKA

FAUQAL LADZIINA KAFARUU ILAA YAUMIL QIYAAMATI’

 5. QS.4:159 An Nissa.

ISA AKAN DIIMANI OLEH SEMUA AHLI KITAB.

‘dan tidak seorangpun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum

Matinya dan pada hari kiamat Dia menjadi saksi terhadap mereka.

‘WA IMMIN AHLIL KITABI ILLAA LA YU’MI NANNA BIHII QABLA MAUTIHIL

WA YAUMAL QIYAMATI YAKUUNU ‘ALAIHIM SYAHIIDAA’

 6. QS.4:171 An Nissa.

‘sesungguhnya Isa Almasih putera Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya’

‘INNAMAL MASIHU ‘ISABNU MARYAM RASULLULAAHI WA KALIMATUHUU’

 7. QS.5:54 Al-Maidah

ORANG MURTAD AKAN DIPERTEMUKAN DENGAN ORANG KRISTEN.

‘Hai orang-orang yang beriman barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya,

Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan

Mencintainya yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin yang bersikap keras

Terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut celaan orang,

Yang suka mencela itulah karunia Allah.’

 YAA AYYUHAL LADZIINA AAMANUU MAY YARTADDA

MINKUM ‘AN DIINIHII FA SAUFA

YA ‘TILLAHU BI QAUMI YUHIBBUHUM

WA YUHIBUUNAHUU ADZILLATIN ‘ALAL

MU ‘MU MINIINA A’IZZATIN ‘ALAL KAFIRIINA

YUJAAHIDUUNA FII SABILILLAHI WA LAA YAKHAAFUUNA LAUMATA

LAA-MIN DZAALIKA FADHLULLAHI

 08. QS.5:68 Al Maidah

TAURAT DAN INJIL HARUS DITURUT.

‘Katakanlah hai ahli kitab kamu tidak di padang beragama sedikitpun hingga kamu

Menuruti taurat dan injil.’

‘QUL YAA AHLAL KITABI LASTUM ‘ALAASYAI’IN HATTA TUQIIMUT TAURAATA WAL INJIILA.’

9. QS.5:82 Al Maidah.

KRISTEN SAHABAT DEKAT ISLAM.

‘Dan sesungguhnya akan kamu dapati orang yang paling dekat permusuhannya

Terhadap orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang berkata,

“Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani.” Yang demikian itu disebabkan

Diantara ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib dan sesungguhnya mereka itu tidak

Menyombongkan diri.’

 

‘WA LA TAJIDANNA ASYADAN NAASI ‘ADAAWATAL LIL LADZINA AAMANUL YAHUUDA

WAL LADZIINA ASYRAKUU WALA TAJIDANNA AQRABAHUM MAWADDATAL LIL

LADZIINZ AAMANUL LADZIINA QAALUU INNA NASHAARAA DZAALIKA BI ANNA

MINHUM QISSIINA WA RUHBAANAW WA ANNAHUM LAA YASTAKBIRUUN.’

10. QS.5:110 Al  Maidah.

ISA MENGIDUPKAN ORANG MATI.

‘Dan waktu kamu menyembuhkan orang buta sejak dikandungan dan orang yang berpenyakit

Sopak dengan seizin ku dan di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur

(menjadi hidup) dengan seizin ku.’

 ‘WA TUBRI-UL AKMAHA WAL ABRASHA  BI IDZNII

WA IDZ TUKHRIJUL MAUTAA BI IDZNII.’

11. QS.19:33 Maryam.

‘ISA LAHIR DAN DIHIDUPKAN KEMBALI.’

 ‘Dan sejahtera atasnya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia wafat

Dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.’

 WAS SALAMU ALAIHI YAUMA WULIDA WA YAUMA YAMUUTU

WA YAUMA YUBATSU HAYYA.’

12. QS.19:34 Maryam.

‘ISA MENGATAKAN PERKATAAN YANG BENAR.’

 ‘Itulah Isa putera Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-  bantahan tentang kebenarannya.’

‘DZAALIKA ‘IISABNU MARYAMA QAULAL HAQQIL LADZII FIIHI YAMTARUUM.’

13. QS.21:91 Al Anbiyaa.

ISA DILAHIRKAN BUKAN DARI BAPA INSANI, TETAPI DARI ROH ALLAH.

‘Ingatlah kisah seorang perempuan yang memelihara kehormatannya (Maryam)

Lalu kami tiupkan kepadanya Roh kami (Roh Allah) dan kami jadikan dia dan anaknya

Tanda (kuasa Allah) bagi semesta alam.’

 ‘WALLATI ASHANAT FARJAHAA FANAFAHNAA FIEHAA MIN ROBINA WAJAALNAHAA

WA BAINAHAA AYATAN LIL ‘ALAMIN.’

14. QS.32:23 Assajdah.

(KITAB) TAURAT DAN INJIL DIBENARKAN AL QUR’AN

 ‘Dan sesungguhnya tlah kami berikan kepada Musa kitab  (taurat)

Maka janganlah engkau di dalam keraguan menemuinya.

 ‘WA LA QAD AATAINAA MUUSAL KITAABA FA LAA TAKUN FII MIRYATUIM

MIL LIQAA-IHII.’

15. QS.43:4 Az Zukhruf.

TAURAT DAN INJIL INDUK AL QUR’AN.

 ‘Dan sesungguhnya Al Qur’an dalam induk Kitab disisi kami adalah tinggi dan penuh  hikmah.’

 ‘WA INNAHU FII UMMI ALKITABI LADAINA LA’ALIYYUN HAKIM.’

 16. QS.43:63 Az Zukhruf.

ISA ITU PEMBAWA TERANG SUPAYA DITAATI.

 ‘Dan tatkala Isa datang membawa terang dia berkata sesungguhnya aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian yang kamu perselisihkan tentangnya, maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.’

 ‘WA LAMMAA JAA ‘IISA BILBAINATI QAALA QAD JIETUKUM BILHIKMATI

WA LI UBAI-NALAKUM  BA’DHALLADZI TAKHALIFU NAFIHI FATTAQU

‘LLAHU WA ATHII-UUN.’

17. QS.57:3 Al Hadid.

‘Dialah yang awal dan yang akhir, yang Zharir dan yang Bathin

Dan dia mengetahui segala sesuatu.’

 ‘HUWAI AWWALUWAL AAKHIRU WAZH ZHAAHIRU WALBHATINU

WAHUWA BIKULLI SYAIIN ‘ALIM.’

 18. YOH 14:6 INJIL.

 ‘Akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorangpun datang kepada Bapa,

Kalau tidak melalui Aku.’

‘ANNA HUAT TORIQU WALA HAQU WAL HAYAT LAISA AHADU  YA TII ILAA ULBI ILLABII.’

 19. HADITS ANAS BIN MALIK.

‘Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Firman-Nya.’

 ‘ISA  FAA INNAHU ROHULLAH WA KALIMATUHU.’

20. HADITS IBNU MAJJAH.

 ‘Tidak ada Imam Mahdi selain Isa Putera Maryam.’

 ‘LA MAHDIA ILLA IISABNU MARYAM.’

21. HADITS SHEIKH MUSLIM.

 ‘Isa Putera Maryam seorang Imam Mahdi dan hakim yang adil.’

 ‘ISABNA MARYAMA IMAMA MAHDIYA WA HAKAMA ADLAN.’

*****JAWABAN ATAS PAMFLET-PAMFLET ANTI NON MUSLIM*****

*****(DITUJUKAN KEPADA YANG MENGIMANI ISA ALMASIH)*****

22. ENAM PRINSIP KEIMANAN (RUKUN IMAN) YAITU :

1).PERCAYA KEAPADA YANGA GHAIB

2).PERCAYA KEPADA MALAIKAT

3).PERCAYA KEPADA  WAHYU YANG DITURUNKAN ALLAH

4).PERCAYA ADANYA AKHIRAT/KIAMAT

5).PERCAYA KEAPADA NABI-NABI

6).PERCAYA KEPADA QADAR/TAKDIR.

 23. AGAMA ISLAM MENGAKUI 25 NABI-NABI YAITU :

1.ADAM

2.IDRIS ( Enoch )

3.NUH

4.HUD ( Heber )

5.SHALEH

6.IBRAHIM

7.LUTH

8.ISMAIL

9.ISHAK

10.YAKUB

11.YUSUF

12.AYUB

13.ZULKIFLI ( Yehezkiel )

14.SYU’AIB   ( Yutro )

15.MUSA

16.HARUN

17.DAUD

18.SULAIMAN

19.Elyas  ( ILYAS )

20.Elysa  ( ILYASA )

21.YUNUS

22.ZAKARIA

23.YAHYA

24.ISA ALMASIH

25.MUHAMMAD

QS.19:30 ISA ALMASIH ADALAH NABI.

24. QS.5:65

‘DAN SEKIRANYA AHLI KITAB ITU BERIMAN DAN BERTAQWA, NISCAYA KAMI HAPUS KESALAHAN-KESALAHAN MEREKA. DAN TENTULAH KAMI MASUKKAN MEREKA KEDALAM SURGA-SURGA YANG PENUH NIKMAT.’

25. UMAT NASRANI YANG BERIMAN AKAN MENERIMA PAHALA DAN KASIH ALLAH

    DAN MENDUDUKI DERAJAT YANG LEBIH TINGGI DARI UMAT LAINNYA :

QS.2:62 AL BAQARAH

QS.5:69 AL MAIDAH

QS.7:170 AL ARAF

26. QS.19:31 MARYAM

PENDIRI SHALAT DAN ZAKAT ADALAH ISA ALMASIH.

 27. QS.4:159

           SETIAP ORANG YANG PERCAYA KEPADA ALKITAB HARUS MENGIMANI

           ISA ALMASIH, KARENA ISA ALMASIH MENJADI SAKSI DIHARI KIAMAT.

 28. QS.43:61

            ISA ALMASIH ADALAH JALAN YANG LURUS.

            QS.43:63

            KEHARUSAN UNTUK MENTAATI ISA ALMASIH.

 29. QS.10:94

 APABILA MUHAMMAD RAGU TENTANG FIRMAN ALLAH,

 MAKA ALLAH MENYURUHNYA UNTUK MENANYAKAN KEPADA MEREKA YANG         

 MEMBACA ALKITAB.

 30. QS 7: 205

           Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.